Ga naar hoofdinhoud
Algemene voorwaarden
Artikel 1: Toepasselijkheid.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en overeenkomsten van of met Marieke Dijkstra Therapie en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.
 Artikel 2: Bedrijfsomschrijving Marieke Dijkstra Therapie richt zich op begeleiding van persoonlijke ontwikkeling en yoga therapie.
Marieke Dijkstra Therapie is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven als eenmanszaak onder nummer 58690557.
Artikel 3: Definities Opdrachtnemer/ therapeut is in deze Marieke Dijkstra, eigenaar Marieke Dijkstra Therapie, die deze algemene voorwaarden gebruikt bij het aanbieden van haar diensten.
Opdrachtgever is in deze de cliënt die gebruik maakt van de aangeboden diensten van Marieke Dijkstra Therapie.
Als overeenkomst wordt gezien alle afspraken die gemaakt worden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer over de aan te bieden diensten.
Artikel 4: Betalingsvoorwaarden a. Marieke Dijkstra  Therapie brengt de door de opdrachtgever verschuldigde vergoedingen in rekening door middel van een betaalverzoek of factuur. Betaling dient plaats te vinden op de in de factuur aangegeven bankrekening Het betaalverzoek dient bij ontvangst voldaan te worden. b. Bij niet tijdige betaling of het verzuimen van de betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en behoudt Marieke Dijkstra Therapie zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang stop te zetten.
Artikel 5: Verzetten van afspraken a. Indien opdrachtgever (de cliënt) de gemaakte afspraak binnen 24 uur voor de desbetreffende afspraak annuleert zal opdrachtgever de kosten 100% in rekening brengen. De cliënt is 100% van de totaal overeengekomen hoofdsom verschuldigd indien hij/zij, ook zonder te annuleren, geen gebruik maakt van de overeengekomen diensten van de opdrachtgever. b. Marieke Dijkstra Therapie behoudt zich het recht voor afspraken te verzetten of te annuleren indien zij niet naar behoren uitvoering kan geven aan de overeenkomst.
Artikel 9: Duur en beëindiging a. De overeenkomst tussen therapeut en cliënt kan ten alle tijden op ieder gewenst moment door beide partijen worden beëindigd dan wel worden verlengd. b. De beëindiging van de overeenkomst laat onverlet de financiële verplichtingen die nog nagekomen moeten worden. c. Wanneer tijdens het begeleidingstraject blijkt dat het noodzakelijk is om de opdracht te wijzigen, wordt in onderling overleg tot aanpassing overgegaan. Als de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst wordt gewijzigd, kan dit gevolgen hebben voor het tarief en de planning.
Artikel 10: Aansprakelijkheid Marieke Dijkstra Therapie is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade die opdrachtgever of derden lijden ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens een coaching/ begeleidingssessie. Opdrachtgever/ cliënt blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.
Artikel 11: Klachtenprocedure a. Indien opdrachtgever klachten heeft over de verrichte werkzaamheden dient hij dit binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken bij Marieke Dijkstra Therapie. b. Na kennisname en bespreking van de klacht met opdrachtgever zal Marieke Dijkstra Therapie zo goed als mogelijk uitvoering geven aan de oplossingsrichting.